Inschrijven

Wanneer inschrijven?


Om de goede werking van onze school, zowel organisatorisch als pedagogisch, te kunnen garanderen zijn wij genoodzaakt om voor het schooljaar 2022 -2023 te werken met een inschrijvingsstop voor de kleuters geboren in 2020.

Omwille van de beperkte capaciteit werkt de school hier met voorrangsregels.

Het decreet Gelijke Onderwijskansen verplicht scholen er toe een heel strikt inschrijvingsbeleid te voeren. Dit betekent o.a. dat elke school een chronologisch inschrijvingsregister moet aanleggen. Wanneer de school een inschrijvingsstop moet invoeren omwille van plaatsgebrek, krijgen de kleuters geboren in 2020 die eerst zijn ingeschreven voorrang. De school geeft voorrang aan broers en zussen en kinderen van personeel.

De capaciteit voor de kleuters van het geboortejaar 2020 is 24.

Verdere informatie over de voorrangsperioden voor broers, zussen, kinderen van personeel en de start van de inschrijvingen voor alle andere kinderen, volgt in de loop van het eerste trimester.

Welk zijn de instapdata ?


Er zijn zeven instapdata voor peuters van 2,5 jaar:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie,
  • de herfstvakantie,
  • de kerstvakantie,
  • de krokusvakantie,
  • de paasvakantie.

Bijkomend is er ook een instapmoment op 1 februari en de eerste dag na Onze-Lieve-Heer Hemelvaart.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven ?


Inschrijven Inschrijven kan het hele schooljaar tijdens de schooluren. Liefst na een telefonische afspraak met de directie (011/42.48.80) of via het contactformulier:

Contactformulier inschrijvingen (directeur)

We vragen je om de identiteitskaart van je kind mee te brengen bij inschrijving.
We voorzien voor de inschrijving een uurtje. Graag willen we jullie rondleiden en is er plaats voor jullie vragen.

Bij de inschrijving worden een aantal documenten ingevuld en ondertekend door de ouders, waaronder ook een goedkeuring van het schoolreglement. Dit reglement vind je terug op deze website.
Je kind wordt na inschrijving opgenomen in het stamboekregister van de school.
Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Het schoolbestuur kan een leerling ook doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8). Het schoolbestuur beslist tot weigering na overleg met de ouders en met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat de school begeleidt. Meer info zie schoolreglement.

Hoeveel kost de school ?


Een inschrijving in het basisonderwijs is gratis.
Als school vragen we enkel om de jaarlijkse maximumfactuur te betalen. Voor een kleuter is dit momenteel 45 euro, voor een kind uit het lager 85 euro. Voor de aanschaf van het turn-T-shirt van het lager vragen we een bedrag van 8,50 euro.
De materialen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen zijn eveneens gratis.
Volgende materialen worden (na overleg met de schoolraad) wel door de ouders aangekocht: kaftpapier, huiswerkmap, kleurpotloodjes, stiften en schaar.
De maximumfactuur voor de extra-muros (435 euro) wordt gebruikt voor de tweejaarlijkse sneeuwklassen in het vijfde en zesde leerjaar.
Heeft u het financieel moeilijk en kunt u de maximumfactuur niet betalen, neem dan contact op met de directrice, Carine Goossens.

Meer informatie over de maximumfactuur

Uitschrijven


Indien u in de loop van het schooljaar uw kind wil inschrijven in een andere school neemt u best vooraf contact op met de directie.
Elke schoolverandering moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk worden meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. Deze mededeling gebeurt per aangetekend schrijven of door afgifte van de mededeling tegen ontvangstbewijs. De inschrijving op de nieuwe school is rechtsgeldig vanaf de eerste schooldag na ontvangst van de mededeling op de oorspronkelijke school.
Het dossier van het kind gaat naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt.

Kalender

03 Okt 2021
Eerste Communie
04 Okt 2021
Pedagogische studiedag
06 Okt 2021
Schoolfotograaf
29 Okt 2021
Herstwandeling
01 Nov 2021
Herstvakantie

Lesuren

maandag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:45
dinsdag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:20
woensdag 08:45 - 11:55
donderdag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:20
vrijdag 08:45 - 11:55
  13:00 - 15:20

Adres

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
     3560 Lummen
+32 11 42 48 80

Stuur ons een mailtje !